Pozvánka na zasadnutie OZ 10.12.2018


Starosta obce Horovce v súlade  s § 12, ods. 1 zákona číslo  369/1990 Zb.,  

v znení neskorších  predpisov zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Horovciach

na deň  10. 12.  2018 (t.j. pondelok) o 17.00 hod. do zasadačky  Obecného úradu v Horovciach.


Program:


1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľa

3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia

4. Informácia starostu obce o dianí v obci

5. Návrh rozpočtu na rok 2019 a roky 2020 – 2021, stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu
 
6. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019

7. Platové pomery a odmeňovanie poslancov

8
. Rôzne

9.
D i s k u s i a
 
10. Návrh na uznesenie
 
11. Záver 

V Horovciach, 05. 12. 2018

                                                                                   Milan Velas, v.r. - starosta obceSpäť