Vysokoškolské štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši


Informácia ohľadom prijímacích skúšok na Akadémiu ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika
v Liptovskom Mikuláši v akademickom roku 2019/2020. V akademickom roku 2019/2020
bude na Akadémii ozbrojených síl otvorené vysokoškolské štúdium v štyroch denných
študijných programoch, a to:  

1)  Bezpečnosť a obrana štátu (prijatých bude 49 študentov),
2)  Elektronické zbraňové systémy (prijatých bude 30 študentov),
3)  Vojenské spojovacie a informačné systémy (prijatých bude 43 študentov),
4)  Zbraňové systémy, zbrane a ich časti (prijatých bude 20 študentov).
Po skončení trojročného bakalárskeho štúdia bude štúdium ďalej kontinuálne pokračovať denným
dvojročným inžinierskym, resp. magisterským štúdiom.
________________________________________
Termín podania prihlášky je do 28. 2. 2019 (na jednej prihláške je možné uviesť viac študijných programov).
Poplatok za prihlášku (prijímacie konanie) je 20 Eur. Termín konania vedomostnej prijímacej skúšky pre všetky
študijné programy je od 5. do 7. júna 2019. Vedomostnej skúšky sa zúčastnia všetci uchádzači o štúdium - bez
ohľadu na dosiahnuté študijné výsledky na strednej škole. Okrem vedomostnej prijímacej skúšky absolvuje každý
 uchádzač výberové konanie a to lekárske vyšetrenie, previerku psychickej spôsobilosti a previerku fyzickej zdatnosti.
Vedomostná prijímacia skúška bude vykonaná formou písomného testu z matematiky a anglického jazyka pre všetky
študijné programy.
________________________________________
Predpokladaný počet uchádzačov je 800. Prijatých bude 142 uchádzačov na základe dosiahnutých výsledkov na
prijímacích skúškach. Prijatí študenti sa dňom nástupu na štúdium stávajú profesionálnymi vojakmi v prípravnej štátnej
službe a patrí im služobný plat vo výške 50% hodnostného platu vojaka 2. stupňa. Zároveň je štúdium bezplatné. Bezplatné
je aj ubytovanie a stravovanie počas štúdia. V prípade neúspešného ukončenia štúdia bude študent povinný uhradiť
vynaložené náklady na materiálne a finančné zabezpečenie počas jeho štúdia.Späť