Farské oznamy _19. 09. 2021

Verejné slávenie bohuslužieb je dovolené pri zachovaní platných hygienických
opatrení (viď. aktuálny covid automat). V pondelok 20. 9. o 16.30 pozývame
deti všetkých vekových kategórií na spoločné stretko v stretkárni (vchod z farského
dvora). Tieto stretká budú bývať pravidelne v pondelky o 16.30.
Sviatosť manželstva chcú prijať: Peter Backo z Pruského časť Savčina a Eliška Cíbiková
z Horoviec. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej manželskej prekážke, nech to ohlási
na farskom úrade.
Slovenskí otcovia biskupi ďakujú všetkým, ktorí svojou pomocou a obetavosťou prispeli
k príprave návštevy Svätého Otca na Slovensku. Poďakovanie patrí našim policajtom
a vojakom, hasičom a zdravotníkom a spolu s nimi všetkým príslušníkom zložiek štátu,
ktoré sa zapojili do realizácie tejto apoštolskej cesty. Ďakujeme za ústretovosť prezidentskej
kancelárii, vláde Slovenskej republiky i miestnym samosprávam. Samozrejme, ďakujeme
organizátorom, architektom, stavebníkom, kňazom, ktorí chystali liturgie, autorom programov
aj všetkým účinkujúcim. Ďakujeme tým, ktorí sa postarali o celú logistiku, ako aj tým, ktorí
pomáhali zdravotne hendikepovaným osobám. Osobitným spôsobom ďakujeme všetkým
dobrovoľníkom a ich koordinátorom, ktorí podali nesmierny výkon. Veľmi si všetku túto pomoc
vážime a prosíme Pána, aby ju štedro odmenil a požehnal. Svätý Otec svojou návštevou
Slovenska rozsial mnoho dobrých semienok do našej pôdy. Ďakujeme mu za to, a prajeme
všetkým, aby sme z nich dokázali vypestovať bohatú úrodu pre duchovné dobro celej krajiny.
Ešte raz: Pán Boh všetkým zaplať a požehnaj!
Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca rozhodli sa slovenskí biskupi vyhlásiť na budúcu
nedeľu - 26. septembra 2021 - vo všetkých slovenských kostoloch zbierku na pomoc pre núdznych
na Kube. Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý opakovane upriamuje
pozornosť na bratov a sestry, ktorí majú ťažkosti, zostávajú však prehliadaní. Už vopred vám
vyslovujeme úprimné "Pán Boh odmeň!" a ďakujeme.
Združenie Zázračnej Medaily pozýva k aktivitám a tiež informuje o svojom pôsobení. Viac informácií
nájdete na výveske a na webe.
V nasledujúcom týždni má službu pri upratovaní farského kostola skupina č. 8. Helena Pecuchová.
Vďaka za ochotu pomôcť.

 
Sväté omše:
 

 

  Pondelok Utorok  Streda 
 Štvrtok 
 Piatok 
 Sobota 
 Nedeľa 
Pruské 17,30

6,30

17,30

6,30

17,30

15,00 s.

17,45

7,20

10,15

Horovce -
17,30 KD
-
-
- -
9,15 KD
Dulov - - - 17,30 - 15,00 s. 8,00
Vršatec - - 16,00 - - - -
Krivoklát 16,00 - - - - - -
Bobunice - - - - - - -

 

 

Späť