Dnes » 23 / 8
Zajtra » 23 / 8
Pozajtra » 26 / 8
sobota 15. júna 2024 - Meniny má Vít

Postup pri sprístupňovaní

Informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie.

1. Osobne: Na podateľni obecného úradu

2. Písomne: Obecný úrad, Horovce 94, 020 62 Horovce

3. Faxom: 042/469 36 64

4. Elektronickou poštou: ocuhorovce@stonline.sk

5. Ústne: u pracovníčky OcÚ, pričom tá je povinná spísať žiadosť na formulári podľa prílohy č. 1

Obec Horovce ako povinná osoba obmedzí prístup k informáciám z dôvodov uvedených
v § 8 až 12 zákona č. 211/2000 Z. z.:

  • štátne tajomstvo (zák.č. 100/1996 Z. z. - § 2)
  • služobné tajomstvo (zák. č. 100/1996 Z. z. - § 3)
  • daňové tajomstvo (zák.č. 511/1992 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov - § 23)
  • obchodné tajomstvo (obchodný zákonník)
  • ďalšie obmedzenia uvedené v § 11 zák.č. 211/2000 Z. z.

Podateľňa obecného úradu je tiež miestom na podanie ostatných žiadosti, podnetov, návrhov a oznámení.
Sťažnosti, podnety a petície adresované hlavnéj kontrolórke je možné podať buď poštou alebo prostredníctvom
podateľne obecného úradu.