Pozvánka na zasadnutie OZ 04.12.2019


Starosta obce Horovce v súlade  s § 12, ods. 1 zákona číslo  369/1990 Zb.,  

v znení neskorších  predpisov zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Horovciach

na deň  04. 12.  2019 (t.j. streda) o 16.00 hod. do zasadačky  Obecného úradu v Horovciach.


Program:


1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľa
 
3. Kontrola plnenia z predchádzajúceho zastupiteľstva

4. Informácia starostu obce o dianí v obci

5. Prerokovanie Zámeru činnosti „Komplex bioplynových staníc Horovce – zmena
     množstva a druhov používaných surovín a zhodnocovaných odpadov“
 
6. Dodatok č. 4 k VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
     odpady a drobné stavebné odpady na území obce Horovce

7. Návrh rozpočtu na roky 2020 - 2022

8. Plán kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2020

9. Stanovisko HK k rozpočtu obce 2020 a návrhu viacročného rozpočtu na roky 2021-2022

10. Rôzne

11. D i s k u s i a
 
12.Návrh na uznesenie
 
13. Záver
  

V Horovciach, 29. 11. 2019

                                                                                   Milan Velas, v.r. - starosta obceSpäť