Dnes » 23 / 8
Zajtra » 23 / 8
Pozajtra » 26 / 8
sobota 15. júna 2024 - Meniny má Vít

Pozvánka na zasadnutie OZ 12. 06. 2024

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 
dňa 12.06.2024 (t.j. streda) o 17.30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Horovciach.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľa
3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva
4. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2023 
5. Záverečný účet obce Horovce za rok 2023 
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok
7. Rozpočtové opatrenie č. 3 
8. Ročný odpočet finančných nákladov na kanalizáciu
9. Finančný stav obce Horovce príjmy/náklady
10. Vyhodnotenie následnej inšpekcie v Spojenej škole Horovce
11. Informácia o dianí v Obci, informácia k vyhodnoteným a pripravovaným projektom
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Návrh na uznesenie
15. Záver

V Horovciach, 04. 06. 2024


Mgr. Erika Staňová
starostka obce