Dnes » 1 / -8
Zajtra » -1 / -8
Pozajtra » -3 / -8
piatok 3. februára 2023 - Meniny má Blažej

Ustanovujúca schôdza OZ v Horovciach 28.11.2022

Starosta obce Horovce v súlade s § 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a ustanovujúce 
zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Horovciach na deň 28.november 2022(pondelok) 
o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Horovciach.

PROGRAM:

1. Úvodné náležitosti – hymna SR, príhovor končiaceho starostu)
1.1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
1.2. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do obecného 
zastupiteľstva a starostu obce
1.3. Zloženie sľubu novozvolenej starostky, odovzdanie insígnií novozvolenej starostke
1.4. Zloženie sľubu novozvolených poslancov
1.5. Vystúpenie novozvolenej starostky

2. Schválenie programu OZ

3. Voľba mandátnej komisie, voľba návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľa

4. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ

5. Zriadenie komisií OZ, určenie náplne ich práce, voľba predsedov a členov komisií

6. Vymenovanie zástupcu starostky obce

7. Návrh odmeny pre poslancov

8. Určenie platu starostky

9. Žiadosť o preplatenie dovolenky končiaceho starostu Milana Velasa

10. Diskusia

11. Záver