Všeobecné záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2019 Obce Horovce
VZN 01/2019

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Horovce


Účinnosť: 22. 02. 2019

Zverejnené od: 22.02.2019
zobraziť viac...

Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2018 Obce Horovce
VZN 01/2018

o organizácii miestneho referenda


Účinnosť: 28. 08. 2018

Zverejnené od: 28.08.2018
zobraziť viac...

Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2017 Obce Horovce
VZN 01/2017

o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných
priestranstvách počas volebnej kampane


Účinnosť: 23.10.2017

Zverejnené od: 23.10.2017
zobraziť viac...

Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2016 Obce Horovce
VZN 01/2016

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Horovce


Účinnosť: 01.07.2016

Zverejnené od: 20.06.2016
zobraziť viac...

Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2015 Obce Horovce
VZN 02/2015

o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
a výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v obci Horovce

Účinnosť: 01.01.2016

Zverejnené od: 15.12.2015
zobraziť viac...

Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2015 Obce Horovce
VZN 01/2015

o určení školského obvodu Základnej školy Horovce


Účinnosť: 01.01.2016

Zverejnené od: 14.12.2015
zobraziť viac...

Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2012 Obce Horovce
VZN 02/2012

o miestnych daniach a miestnom poplatku  za  komunálne odpady
a drobné stavebné odpady + dodatky na rok 2015


Účinnosť: 01.01.2015

Zverejnené od: 20.03.2015
zobraziť viac...