Dnes » 23 / 8
Zajtra » 23 / 8
Pozajtra » 26 / 8
sobota 15. júna 2024 - Meniny má Vít

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Obec Horovce
Sídlo obstarávateľa: Horovce č. 94, 020 62 Horovce
Štatutárny zástupca: Mgr. Erika Staňová, starostka obce
IČO: 00317 306

Obec Horovce je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a pri zadávaní zákaziek
postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto Zákona.


Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky
na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov. Zákon č. 25/2006 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon")
upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.


Obec Horovce vypracovala „Internú smernicu pre zadávanie zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako
podlimitné zákazky". Účelom tejto smernice je vytvorenie rámca pre jednotný, efektívny a hospodárny postup
pri zadávaní zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitná zákazka.