Dnes » 32 / 17
Zajtra » 30 / 17
Pozajtra » 32 / 17
pondelok 15. júla 2024 - Meniny má Henrich

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2023/2024

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy upravuje § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) 
a vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 541/2021 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov (ďalej len 
,,vyhláška o materskej škole“).

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy je limitované kapacitnými možnosťami
materskej školy

Termín zápisu:
* Zápis do MŠ Horovce sa uskutoční v prvom májovom týždni 2023, presný termín zápisu ako aj postup
odovzdávania žiadostí bude zverejnený na webovom sídle MŠ http://materska-skola-horovce.webnode.sk
a na webovom sídle obce www.horovce.sk v priebehu mesiaca apríl.

* Žiadosti sa budú prijímať až v stanovenom termíne.

Spôsob podávania žiadostí :

Dieťa sa do MŠ prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi školy, spolu
s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. 
Na predprimárne vzdelávanie sa spravidla prijíma dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku.

Písomné žiadosti bude možné doručiť:

- osobne,
- poštou, alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu

Podmienky prijímania zo zákona:

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole (MŠ) sa všeobecne prijíma dieťa od troch rokov veku.
• Prednostne sa podľa § 59 ods. 2 školského zákona budú prijímať deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho 
vzdelávania povinné.

Ostatné podmienky prijatia:

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do MŠ po prijatí všetkých detí, pre ktoré bude 
od školského roku 2023/2024 predprimárne vzdelávanie povinné, budú na základe žiadosti zákonného zástupcu
/zástupcu zariadenia do naplnenia kapacity MŠ Horovce prednostne prijímané deti:

• ktoré nedovŕšia do 31.8.2023 vek 5 rokov a zákonný zástupca žiada o prijatie na povinné predprimárne 
vzdelávanie od šk. roku 2023/2024, pričom predloží so žiadosťou aj písomný súhlas príslušného zariadenia 
poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast, 
• deti, ktorých súrodenci budú pokračovať v predprimárnom vzdelávaní aj v šk. roku 2023/2024,
• ktoré majú trvalý pobyt v obci a doposiaľ nie sú prijaté do inej MŠ,
• ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné (dieťa nemá
plienky a cumlík, nepije z fľaše, samostatne sa naje lyžicou, napije sa z pohára, používa WC, umýva si ruky,
oblečie základné časti odevu, obuje sa),
• ostatné, v závislosti od voľnej kapacity podľa veku:
• deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov
• deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky
• deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky
• deti, ktoré dovŕšia 3 roky od 1. septembra do konca kalendárneho roka.

V prípade, ak sa zákonní zástupcovia dohodnú, že žiadosť podpisuje len jeden zákonný zástupca a rozhodnutie
sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, je potrebné túto skutočnosť doložiť spolu so žiadosťou o prijatie
dieťaťa do MŠ. 

Ľubomíra Detková 
riaditeľka MŠ

Prerokované na pedagogickej rade dňa 20.02.2023
Prerokované so zriaďovateľom dňa 21.02.2023