Dnes » 32 / 16
Zajtra » 30 / 16
Pozajtra » 32 / 16
pondelok 15. júla 2024 - Meniny má Henrich

Ohlásenie drobnej stavby

Pri stavbe nepresahujúcej 25 m 2 je potrebné zo strany staviteľa vopred danú stavbu ohlásiť
na obecnom úrade na predpísanom tlačive. Tlačivo je možné vyzdvihnúť si priamo na obecnom úrade,
alebo stiahnuť z tejto stránky. Bez ohlásenia nie je možné stavbu vykonať.


Ohlásenie drobnej stavby musí obsahovať:

1. meno, priezvisko, adresu stavebníka
2. miesto stavby, druh a parcelné číslo pozemku, na ktorom sa drobná stavba uskutočňuje
3. druh a rozsah ohlasovanej stavby
4. účel ohlasovanej stavby
5. jednoduchý technický opis uskutočnenia stavby
6. ak je pozemok v spoluvlastníctve, súhlasy ostatných spoluvlastníkov s uskutočnením stavby,
nie staršie ako tri mesiace

7. či bude stavbu stavebník vykonávať svojpomocne / dodávateľsky
8. či pri stavbe použije susedné nehnuteľnosti. Ak áno, vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností


Prílohu ohlásenia drobnej stavby /stavebných úprav/ tvoria:

1. doklad o vlastníctve parcely, na ktorej sa stavba uskutočňuje, nie starší ako tri mesiace
2. jednoduchý nákres drobnej stavby


Ohlásenie drobnej stavby (stavebných úprav) sa spoplatňuje sumou 10,00 €.

Na základe ohlásenia vydá Obecný úrad v Horovciach do 30 dní ROZHODNUTIE.