Dnes » 32 / 16
Zajtra » 30 / 16
Pozajtra » 32 / 16
pondelok 15. júla 2024 - Meniny má Henrich

Výrub drevín

Rez živých konárov listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm sa vykonáva vo vegetačnom období
od 1. apríla do 30. septembra. V inom ako vegetačnom období možno taký rez vykonávať len v prípade:

1. rezov ovocných stromov
2. bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, značnej škody na majetku.

Výrub stromov a krovín rastúcich mimo lesa sa môže vykonať len v čase mimo vegetačného obdobia
od 1. októbra do 31. marca a vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, teda obce. Tento vydá rozhodnutie
o výrube dreviny do 60 dní odo dňa začatia konania.

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín musí podať občan na obecný úrad, aby mohlo byť začaté konanie.

Táto musí obsahovať :

 • meno, priezvisko, trvalý pobyt žiadateľa
 • katastrálne územie, parcelné číslo a druh pozemku, na ktorom drevina rastie
 • súhlas všetkých spoluvlastníkov pozemku na výrub dreviny
 • špecifikáciu dreviny, ktorá sa má vyrúbať – druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa meraný
  vo výške 130 cm nad zemou
 • odôvodnenie žiadosti

Žiadosť ďalej musí obsahovať prílohy:

 • list vlastníctva nie starší ako tri mesiace
 • doklad o zaplatení správneho poplatku v pokladni obce - 10,00 € (FO)100,00 € (PO)
 • kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne nie starší
  ako tri mesiace


Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:

1) na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou
krovité porasty s výmerou do 10 m2
2) pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční
do 6 mesiacov odo dňa výrubu

3) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, hrozbe značnej škody na majetku
4) na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v 
súkromných záhradách (na liste vlastníctva musí byť pozemok identifikovaný ako záhrada)V týchto prípadoch je však potrebné najneskôr do 5 dní po uskutočnení výrubu túto skutočnosť
oznámiť
na Obecnom úrade v Horovciach.
Tlačivo oznámenia musí obsahovať všetky náležitosti podobne ako žiadosť na výrub dreviny.


Po vykonaní výrubu je občan povinný uskutočniť náhradnú výsadbu.