Dnes » 32 / 16
Zajtra » 30 / 16
Pozajtra » 32 / 16
pondelok 15. júla 2024 - Meniny má Henrich

Prechodný pobyt

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava,
ak má trvať viac ako 90 dní, ktorý musí ohlásiť do 10 dní od ubytovania. Predpokladaná doba prechodného
pobytu môže byť najviac päť rokov. Pri vybavovaní tejto agendy sa občan dostaví na ohlasovňu pobytu.
Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby 5 rokov, občan je povinný hlásiť prechodný
pobyt znova. Ak sa prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený, občan je povinný
túto skutočnosť ohlásiť; ak tak neurobí, ohlasovňa záznam o prechodnom pobyte zruší na návrh vlastníka,
spoluvlastníka alebo nájomcu.

K prihláseniu na prechodný pobyt je potrebný:


  • platný doklad totožnosti (občiansky preukaz)
  • súhlas nájomcu, vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo časti budovy (bytu) priamo pred pracovníkom
    ohlasovne, alebo osvedčený podpisom (súhlas netreba, ak je uzatvorená nájomná zmluva na dobu určitú medzi všetkými
    vlastníkmi nehnuteľnosti)
  • list vlastníctva alebo rozhodnutie o povolení vkladu (nesmie byť z internetu ale priamo z katastra nehnuteľností, vyhláška
    úradu geodézie, kartografie a katastra SR č.461/2009 Z.z. § 60 ods.1.)
  • ak sa ide občan prihlasovať na ubytovňu alebo internát, treba súhlas z ubytovacieho oddelenia

Po splnení podmienok ohlasovňa vydá na požiadanie občana potvrdenie o prechodnom pobyte za správny poplatok 3,00 € .