Dnes » 32 / 17
Zajtra » 30 / 17
Pozajtra » 32 / 17
pondelok 15. júla 2024 - Meniny má Henrich

Trvalý pobyt

Trvalý pobyt je povinný hlásiť každý občan, ak sa trvalo nezdržiava v zahraničí. Trvalý pobyt nezakladá
nijaké právo k budove, k bytu ani k vlastníkovi, má len evidenčný charakter. Občan má v tom istom čase
iba jeden trvalý pobyt. Pri vybavovaní tejto agendy sa občan dostaví na ohlasovňu pobytu v príslušnej obci.

Pre prihlásenie k trvalému pobytu je potrebné predložiť k nahliadnutiu:

 • platný občiansky preukaz
 • originál listu vlastníctva (nie je možné predložiť fotokópiu ani informatívny výpis z kataster portálu), alebo
  nájomnú zmluvu, ak občan nie je vlastník bytu (domu)
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka
  alebo všetkých spoluvlastníkov budovy (bytu) v mieste ohlasovne pred pracovníkom ohlasovne, alebo osvedčený podpis
 • pri maloletých do 15 rokov originál rodného listu

Potvrdenie o súhlase vlastníkov sa nevyžaduje, ak sa prihlasuje:

 1. vlastník alebo spoluvlastník
 2. nájomca, ak má uzatvorenú nájomnú zmluvu s vlastníkom, alebo so všetkými spoluvlastníkmi na dobu neurčitú - originál
  k nahliadnutiu
 3. manžel/-ka alebo nezaopatrené dieťa/deti vlastníka/spoluvlastníka/ alebo nájomcu
 4. zariadenia sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje bývanie, sú povinné dať písomný súhlas na prihlásenie na trvalý pobyt
  občanom, ktorí sú v nich celoročne umiestnení; súhlas vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti sa
  v týchto prípadoch nevyžaduje

Miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia je miesto trvalého pobytu jeho matky. Ak nemožno zistiť miesto
trvalého pobytu matky, rozumie sa miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia obec, na ktorej území sa dieťa narodilo.
Ak ide o dieťa narodené na území Slovenskej republiky, je začiatkom trvalého pobytu deň jeho narodenia. Ak ide o dieťa narodené
v zahraničí, je začiatkom trvalého pobytu deň jeho prihlásenia v ohlasovni.

Za občana mladšieho ako 15 rokov a za občana, ktorý je pozbavený úplne alebo čiastočne spôsobilosti na právne úkony
je povinný hlásiť trvalý pobyt jeho zákonný zástupca alebo opatrovník (treba doniesť: rozhodnutie príslušného súdu o danej veci
/originál k nahliadnutiu/ a originál rodného listu dieťaťa).

Po splnení podmienok k vybaveniu trvalého pobytu ohlasovňa vydá na požiadanie občana potvrdenie o trvalom pobyte
za správny poplatok 3
,00 € na základe ktorého je povinný do jedného mesiaca vybaviť si občiansky preukaz na
Oddelení dokladov Policajného zboru.